Search
Close this search box.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG  PRZEZ FIRMĘ GStal:

Postanowienia wstępne

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług  w obszarze domeny internetowej gstal.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.gstal.pl na rzecz Klientów.

Klient to podmiot który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca to Gstal Konstrukcje Stalowe inż. Piotr Górka, Jodłownik 9, 34-620 Jodłownik, adres e-mail: office@gstal.pl, tel.: +48 510 350 292, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7372132233 oraz REGON 369718935, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem.

Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url: www.gstal.pl. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Wykonanie.

Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

Wykonanie to Usługa Elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poprzez wykonanie oznaczonych w zamówieniu Produktów będących dziełami, ich Dostarczenie oraz przeniesienie na własność Klienta.

Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.

Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Gstal Konstrukcje Stalowe inż. Piotr Górka, Jodłownik 9, 34-620 Jodłownik, adres e-mail: office@gstal.pl, tel.: +48 510 350 292, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7372132233 oraz REGON 369718935.

Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Produkty to konstrukcje, elementy i wyroby metalowe, w szczególności garaże blaszane, wzmocnienia garażowe, kojce dla psów, wiaty magazynowe, bramy uchylne, kształtowniki, ceowniki oraz kątowniki.

Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia i ich zamontowanie przez Usługodawcę.

Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§1 Ogólne warunki Umowne

Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.gstal.pl.

Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.

Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Wykonania.

Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

§2 Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych

Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:

udostępnienie formularza kontaktowego,

udostępnienie formularza zamówień wraz z narzędziami konfiguracyjnymi,

Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania wiadomości do Usługodawcy.

Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień wraz z narzędziami konfiguracyjnymi zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień wraz z narzędziami konfiguracyjnymi znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Usługodawcy.

Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

§3 Zamówienia

Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcjonalności formularza zamówienia wraz z narzędziami konfiguracyjnymi, umożliwiających dostosowanie Produktu do indywidualnych preferencji, dotyczących m.in. wybranego materiału, części, koloru i rodzaju. Po dostosowaniu Produktu i wyborze miejsca dowozu (województwa), w obszarze podstrony Produktu, Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

W trakcie składania zamówienia, Klient podaje:

informacje rozliczeniowe,

informacje o wskazanym przez Klienta miejscu Dostarczenia (w tym montażu), poprzez wskazanie adresu Dostarczenia,

sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.

Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia Umowy Wykonania, złożonej przez Klienta.

§4 Wykonanie

Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi Wykonania Produktów, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do wykonania oznaczonych w zamówieniu Produktów będących dziełami, ich Dostarczenia oraz przeniesienia na własność Klienta, a także zobowiązanie Klienta do zapłaty wynagrodzenia.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji, poprzez m.in. udzielanie rabatów.

Zawierając Umowę Wykonania której przedmiot stanowi Wykonanie Produktu będącego garażem blaszanym lub wiatą magazynową, Klient zobowiązuje się do przygotowania podłoża w sposób zgodny ze specyfikacją dostępną na stronie internetowej, pod adresem url http://www.gstal.pl

Umowa Wykonania zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Usługodawcę.

Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

Wydanie Produktów odbywa się poprzez Dostarczenie przez Usługodawcę, w tym montaż Produktu.

Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

Usługodawca potwierdza rozpoczęcie realizacji Dostarczenia Produktu pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie, najpóźniej 7dniowym poprzedzającym Dostarczenie.

Klient zobowiązuje się do udostępnienia miejsca Dostarczenia Produktu i jego odbioru, w ustalonym terminie Dostarczenia.

We własnym zakresie należy przygotować podłoże pod garaż oraz należy garaż przytwierdzić do podłoża.

Dostarczony Produkt powinien zostać zbadany przez Klienta niebędącego Konsumentem w dniu jego Dostarczenia.

§5 Płatności

Wartość płatności z tytułu Wykonania jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, nie zawierają kosztów wybranej formy płatności.

Koszty transakcji ponosi Klient. Koszty dostarczenia Produktu są wliczane do ceny danego Produktu.

Gstal umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Wykonania:

gotówką przy Dostarczeniu Produktu,

Termin płatności należności przypada na chwilę montażu Produktu.

Rachunek lub faktura VAT z tytułu usługi Wykonania zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu.

Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

§6 Reklamacje i gwarancje

Reklamacje rozpatrywane indywidualnie.

Firma Gstal nie zobowiązuje się do udzielania gwarancji na swoje materiały i  produkkty. Opcjonalnie taka usługa może być świadczona przy zatwierdzeniu jej przy składaniu zamówienia i dodatkową opłatą do cen produktu zamówionego przez Zleceniodawcę.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Klient powinien udostępnić go Usługodawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

§7 Odstąpienie od Umowy

Konsument NIE może bez podawania przyczyny odstąpić od Umowy.

Prawo odstąpienia od Umowy Elektronicznej nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Wykonania:

jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

Produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Wykonania, Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi dalszą analizę zaistniałem sytuacji oraz zostanie poinformowany na jakim etapie znajdują sie pracę nad wykonywanym obiektem i czy możliwe jest odstąpienie od umowy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§8 Postanowienia uzupełniające

Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.

Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Strony oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Strony oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,

przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Strony oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Strona świadczy Usługi Elektroniczne,

korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,

szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe

Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.

Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Stronę. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Strony

Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.